Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

BOEKINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de klant telefonisch of schriftelijk een reservering doet bij Hoeve SamSam. Daarna wordt de bevestiging door Hoeve SamSam naar de klant gestuurd. Indien de reservering meer dan 2 maanden vooraf wordt gedaan, verzoekt Hoeve SamSam de klant om een aanbetaling te doen. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling door Hoeve SamSam.
1.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.3 Ongeveer twee maanden voor het bedoelde tijdstip van het uitje ontvangt u van Hoeve SamSam de (rest)factuur voor de arrangementskosten. Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Bij niet tijdige betaling is Hoeve SamSam niet gehouden aan het nakomen van de overeenkomst.

ARTIKEL 2 AANBETALING
2.1. De aanbetaling is 10% van de totale arrangementskosten, met een minimum van € 25,-. De aanbetaling dient uiterlijk 5 werkdagen na de reservering te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Hoeve SamSam niet gehouden aan de gedane reservering. De aanbetaling wordt gezien als de betaling van de reserveringskosten. Reeds voldane aanbetaling / reserveringskosten worden niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 3 ARRANGEMENTSKOSTEN
3.1. In het het verzoek tot het doen van de aanbetaling worden alle in het programma afgesproken onderdelen benoemd, inclusief de afgesproken tijden, met een weergave van de totale arrangementskosten. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
3.2. In  de arrangementskosten zijn niet inbegrepen:
a. Vervoer, naar de verschillende onderdelen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
b. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen
3.3.De onder 3.2. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.

ARTIKEL 4 ANNULERINGEN, VERMINDERING AANTAL DEELNEMERS
4.1. Indien een reservering volledig ongedaan wordt gemaakt, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip wordt 50% in rekening gebracht
b. bij annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 75% van het verschuldigde bedrag te betalen.
c. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
4.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
4.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 20% kan tot veertien werkdagen voor vertrek  worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte.
Het doorgeven van een vermindering in het aantal deelnemers dient schriftelijk doorgegeven te worden.

ARTIKEL 5 NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN
5.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Hoeve SamSam zijn gelegen, wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Hoeve SamSam zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
5.2. Hoeve SamSam heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de huur te annuleren, indien de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
5.3. Bij niet doorgaan, vanwege onder 5.1 of 5.2 genoemde omstandigheden, verplicht Hoeve SamSam zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde arrangementskosten.