Voorwaarden Cabrio Tuk

Voorwaarden Cabrio Tuk

BOEKINGS- EN HUURVOORWAARDEN HOEVE SAMSAM
Laatst gewijzigd: 15 februari 2016 te Nederweert.

BOEKINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de klant telefonisch of schriftelijk een reservering doet bij Hoeve SamSam. Daarna wordt de bevestiging door Hoeve SamSam naar de klant gestuurd. Indien de reservering meer dan 2 maanden vooraf wordt gedaan, verzoekt Hoeve SamSam de klant om een aanbetaling te doen. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling door Hoeve SamSam.
1.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.3 Ongeveer twee maanden voor het bedoelde tijdstip van het uitje ontvangt u van Hoeve SamSam de (rest)factuur voor de arrangementskosten. Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Bij niet tijdige betaling is Hoeve SamSam niet gehouden aan het nakomen van de overeenkomst.

ARTIKEL 2 AANBETALING
2.1. De aanbetaling is 10% van de totale arrangementskosten, met een minimum van € 25,-. De aanbetaling dient uiterlijk 5 werkdagen na de reservering te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is Hoeve SamSam niet gehouden aan de gedane reservering. De aanbetaling wordt gezien als de betaling van de reserveringskosten. Reeds voldane aanbetaling / reserveringskosten worden niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 4 van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

ARTIKEL 3 ARRANGEMENTSKOSTEN
3.1. In het het verzoek tot het doen van de aanbetaling worden alle in het programma afgesproken onderdelen benoemd, inclusief de afgesproken tijden, met een weergave van de totale arrangementskosten. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
3.2. In  de arrangementskosten zijn niet inbegrepen:
a. Vervoer, naar de verschillende onderdelen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
b. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen
3.3.De onder 3.2. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.

ARTIKEL 4 ANNULERINGEN, VERMINDERING AANTAL DEELNEMERS
4.1. Indien een reservering volledig ongedaan wordt gemaakt, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip wordt 50% in rekening gebracht
b. bij annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 75% van het verschuldigde bedrag te betalen.
c. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van het verschuldigde bedrag te betalen.
4.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
4.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 20% kan tot veertien werkdagen voor vertrek  worden aangebracht. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte.
Het doorgeven van een vermindering in het aantal deelnemers dient schriftelijk doorgegeven te worden.

ARTIKEL 5 NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN
5.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Hoeve SamSam zijn gelegen, wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Hoeve SamSam zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.
5.2. Hoeve SamSam heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, de huur te annuleren, indien de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
5.3. Bij niet doorgaan, vanwege onder 5.1 of 5.2 genoemde omstandigheden, verplicht Hoeve SamSam zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde arrangementskosten.HUURVOORWAARDEN EN –CONTRACT CABRIO TUK
ARTIKEL 1 GEBRUIK, TERUGGAVE EN BORG
De huurder wordt geacht de Cabrio tuk in goede staat te hebben ontvangen. Hoeve SamSam wordt geacht de tuk in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borgsom te worden voldaan van totaal € 150,00 per tuk (maximaal € 450,- per reservering). Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat als bij ontvangst wordt teruggebracht. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met overhandigde borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De huurder zal als een goed beheerder de door hem/haar gehuurde cabrio tuk verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
Bij een vroegtijdig terug bezorging blijft de volle huur gelden.

ARTIKEL 2 VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID
Het huren van de Cabrio tuk geschiedt op eigen risico. De huurder/bestuurder is aansprakelijk voor alle schade waaronder de schade aan het gehuurde, ontstaan tussen het tijdstip waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd. De Cabrio tuk wordt als geretourneerd beschouwd zodra de sleutel fysiek is overhandigt aan de verhuurder en verhuurder weer over de Cabrio tuk kan beschikken.
De tuktuk is WA verzekerd (met een eigen risico van € 250,- per voorval)+ inzittendenverzekering. Eventuele schade tot het totale schadebedrag (tot € 7.000,-) wordt verhaald op de bestuurder. Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig schakelt de huurder / bestuurder altijd de politie in, zodat de situatie kan worden vastgelegd en de schuldvraag kan worden vastgesteld. Bij nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen. Bij het toebrengen van schade aan het voertuig zal de huurder de hieruit voortvloeiende kosten van herstel, alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de tuk contant aan Hoeve SamSam voldoen. De verhuurder is niet / nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder of persoonlijk letsel ontstaan bij het gebruik van de Cabrio tuk.
Alle reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij het gevolg is van normale slijtage. Het is de huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van verhuurder reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.

ARTIKEL 3 AANVULLENDE BEPALINGEN OMTRENT SCHADES EN KOSTEN
a. Eventuele boetes voortvloeiend uit verkeersovertredingen tijdens de huurperiode worden nadien verhaald op de bestuurder (huurder) van de Cabrio tuk.
b. De tuk mag niet door derden worden bestuurd, veroorzaakt deze een ongeval dan is de huurder / bestuurder aansprakelijk voor de schade.
c. De huurder is verplicht, ter voorkoming van schade en diefstal de Cabrio tuk binnen gezichtsveld te parkeren, en eventuele andere nodige voorzorgsmaatregelen te treffen.
d. Prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schade:
Voorruit: € 175,-, Spiegel: € 80,-, Ruitenwisser: € 75,-, Voorlamp: € 90,-, Achterlamp: € 50,-, Band: € 70,-.

ARTIKEL 4 OVERIGE VOORWAARDEN
a. Hoeve SamSam is in geval van misbruik, dan wel vermeend misbruik te allen tijde gerechtigd de verhuurde goederen in te nemen, waarbij Hoeve SamSam geen restitutie van de huursom dient te voldoen aan huurder.
b. De Cabrio tuk is een AUTO. Gebruik deze derhalve ook conform de wettelijke regels en richtlijnen die gelden voor autovoertuigen. Enkel het gebruik van snelwegen dient te worden vermeden.
c. Huurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (B) en de minimum leeftijd van 21 jaren te hebben bereikt. De huurder dien
d. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde tuktuk aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
e. Het rijden van wedstrijden is verboden. Tevens dient u ook de zogeheten tuk route te volgen. Daarnaast is het streng verboden om:
- Alcoholhoudende drank tijdens de verhuurperiode te nuttigen (dit geldt alleen voor de bestuurder van het  voertuig)
- De trottoirbanden op en af te rijden
- Met de tuk’s tijdens het rijden tegen elkaar te botsen
- Met meer personen in één tuk plaats te nemen, dan dat er autogordels aanwezig zijn in het voertuig.
f. Huurder ontvangt het gehuurde voertuig met voldoende brandstof van verhuurder. Voor het gehuurde voertuig worden geen afzonderlijke brandstofkosten in rekening gebracht door verhuurder.

Hoeve SamSam, Cabrio tuk tours en Loopfiets Limburg
Hoek 4B
6031 PW Nederweert

Telefoon: 06 28 94 40 44

KvK nr. 60636033