Voorwaarden Loopfiets

Voorwaarden Loopfiets

HUURVOORWAARDEN HOEVE SAMSAM  => (Loop)Fietsen
Laatst gewijzigd 5 januari 2017
Onder verhuurder wordt verstaan: Hoeve SamSam, Loopfiets Limburg
Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig.
Onder het gehuurde wordt verstaan: Lopifit fietsen en / of (elektrische) fietsen van verhuurder met alle toebehoren.

Artikel 1:
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2:
De huurder verklaart dat alle personen van de door hem gereserveerde groep kennis hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden. Het gebruik van het gehuurde is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar of vanaf 11 jaar onder begeleiding van een volwassene. De minimale lengte voor bestuurders is 140 cm.
Bij het sluiten van de huurovereenkomst is legitimatie door middel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort verplicht.

Artikel 3:
Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om zoveel mogelijk verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken, tenzij de routebeschrijving dit niet mogelijk maakt, en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4:
De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (incl. borg) betaald te hebben.

Artikel 5:
De Lopifit fietsen en (elektrische) fietsen van verhuurder zijn niet verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van het gehuurde en eventuele toegebrachte schade aan derden veroorzaakt door huurder.
Huurder zal de kosten van eventuele schade/diefstal/schade vergoeden en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor de schade en/of diefstal De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle gevolg kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 6:
De huurder is verplicht bij het stallen/parkeren van de Lopifit fiets en (elektrische) fiets te allen tijde de sleutels uit het accupakket te halen en de fiets op slot te zetten met het bijgeleverde kabelslot ( minimaal met twee stuks aan elkaar gekoppeld ) om diefstal tegen te gaan. Het gehuurde mag nooit en te nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

Artikel 7:
Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder dan ook het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 8:
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9:
Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt een tarief van € 5,00 per Lopifit fiets per heel of gedeeltelijk verstreken kwartier.

Artikel 10:
De huurder zal als een goede beheerder het gehuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurkosten.

Artikel 11:
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 12:
Bij het sluiten van de huurovereenkomst overhandigd de huurder een borg van € 150,00 aan de verhuurder die, mits er geen schade op welke wijze dan ook aanwezig is, bij terugkomst geretourneerd wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met overhandigde borg te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op mogelijke aanvullende schadevergoeding. De verhuurder is gerechtigd schade op een later tijdstip te inventariseren en het resterende deel van de borg dat na schadeaftrek overblijft op een later tijdstip terug te betalen aan huurder.

Hoeve SamSam, Cabrio tuk tours en Loopfiets Limburg
Hoek 4B
6031 PW Nederweert

Telefoon: 06 28 94 40 44

KvK nr. 60636033